Video’s

Footage of Sensei Suzuki in 1982

Sensei Suzuki performing Mae-geri and Sonoba-zuki. Sensei Suzuki was around 37 years old at that time. Try to master the same technique as him!

Sonoba-zuki

Mae-geri

Old footage of N. Konno performing Genseiryu Kata in 1982!

Genseiryu Kata: Bassai-Dai (partly)

Genseiryu Kata: Sansai (left handed, partly)

%d bloggers like this: